Proizvodnja

Savremeni pogon za preradu voća nalazi se u selu Šušeoka, na udaljenosti 10 km od Valjeva.

Proizvodni proces obuhvata nekoliko etapa:

 •  uzgajanja zasada šljive i drugog voća
 •  berba
 •  sušenje
 •  prerada
 •  pakovanje finalnog proizvoda

Da bi ostvarili glavni cilj, a to je visok kvalitet proizvoda, pažljivo se kontroliše svaka etapa u procesu proizvodnje.

Zahvaljujući primeni savremene tehnologije i naučno-tehnološkim saznanjima iz oblasti prerade hrane, smatramo da se nalazimo u samom vrhu sa svetskim proizvođačima sličnih proizvoda.

Politika kvaliteta naše proizvodnje podrazumeva sledeće principe:

 •  Zadovoljiti zahteve i očekivanja korisnika i sticanje njihovog poverenja
 •  Primeniti efikasan sistem bezbednosti hrane
 •  Primeniti efektivan i efikasan sistem upravljanja kvalitetom
 •  Zaštititi zdravlje korisnika stalnim poboljšanjem bezbednosti proizvoda u svim fazama od prijema sirovina i polaznih materijala do skladištenja i otpreme gotovih proizvoda
 •  Održavamo maksimalnu higijenu pogona, kao i svih prostorija na najvišem nivou kako bi sprečili mogućnost kontaminacije hrane
 •  Stalno održvamo i unapređujemo GMP i GHP principe
 •  Efikasnijim korišćenjem resursa i opasnih materija, poboljšavati stanje životne sredine sprečavanjem njenog zagađivanja
 •  Preduzeće prilikom nabavke sirovina i u svom proizvodnom programu koristi proizvode koji ne potiču od genetski modifikovanih organizama
 •  Stalno identifikovati i preispitivti potrebe i zahteve korisnika i stvarati uslove za razvoj i unapređivanje tehničke opremljenosti i stalnog poboljšavanja kvaliteta proizvoda
 •  Biti potpuno usaglašen sa svim važećim svetskim standardima, zakonima i propisima
 •  Povećavati efikasnost i efektivnost poslovnog sistema stalnom obukom rukovodstva i zaposlenih
 •  Razvijati partnerske odnose sa kooperantima i isporučiocina
 •  Stalno povećavati profit preduzeća stalim smanjenjem troškova i povećanjem efikasnosti
 •  Razvijati moralne norme kao i moralno vrednovanje svakog pojedinca u nšem preduzeću, svi zaposleni, kao najbitniji resurs, treba da osećaju sigurnost i korist od rada uz poštovanje individualnosti svakog pojedinca i aktivnog promovisanja timskog rada

Copyright Agranela d.o.o. | Powered by Norma Reclamare 2016.